Na podlagi pravil Športne zveze Šentjur sklicujemo REDNI LETNI OBČNI ZBOR Športne zveze Šentjur, ki bo :

v sredo, 11. marec 2020 ob 19.30  uri v v Pisarni ŠZ Šentjur (Športni park Šentjur – 1. nadstropje).

PREDLAGANI DNEVNI RED:

 1. Otvoritev občnega zbora in ugotovitev sklepčnosti.
 2. Izvolitev delovnega predsedstva, verifikacijske komisije in dveh overovateljev zapisnika.
 3. Predstavitev dnevnega reda in njegov sprejem.
 4. Poročila za leto 2019:
  1. Poročilo o delu
  1. Finančno poročilo
  1. Poročilo Nadzornega odbora
 5. Razprava o poročilih.
 6. Sprejem poročil.
 7. Plan dela za leto 2020.
 8. Razno.

Športni pozdrav!

UO ŠZ Šentjur Predsednik Branko Vizjak